BEDRIJFSFILOSOFIE

Sinds de inhuldiging in 2011 hebben we geprobeerd om op de Lo Monte camping de ethische toewijding te implementeren die de werking van ons familiebedrijf al generaties lang kenmerkt. De beslissingen die we dagelijks nemen, gaan verder dan puur economisch of technisch belang. We proberen de sociale verantwoordelijkheid te bevorderen die, als bedrijf, met ons overeenkomt, begrepen als de transversale integratie in onze werking van beleid en procedures die sociale, arbeids-, milieukwesties en respect voor mensenrechten veronderstellen en begrijpen.

Ons engagement is gestructureerd rond zeven fundamentele assen:

  1. Transparantie:   de interne werking van Camping Lo Monte, evenals de relatie met de administratie, klanten en leveranciers, wordt beheerst door het principe van transparantie. In die zin heeft MONTE HORADADA, SL, een bedrijf dat de camping promoot en beheert, onlangs zijn plan voor strafpreventie goedgekeurd, in de voorwaarden voorzien in organieke wet 1/2015, tot hervorming van wet 10/1995 – ons huidige wetboek van strafrecht -. -, waarin de organisatie- en managementmodellen worden gepresenteerd die de ideale bewakings- en controlemaatregelen omvatten om misdrijven te voorkomen. Dit organisatiemodel, of crimineel of regelgevend nalevingsprogramma, omvat het overdragen van de criminele preventiefunctie aan het bedrijf, waardoor het zichzelf kan reguleren en zichzelf kan uitrusten met de mechanismen die het beste passen bij zijn structuur en werking.
    Daartoe hebben we het plan voor strafpreventie goedgekeurd en is de sterkste verbintenis aangegaan om de verspreiding ervan onder alle werknemers en organen door het hele bedrijf te garanderen totdat de juiste toepassing en werking ervan zijn bereikt.
  2. Leveranciers:   maatschappelijke verantwoordelijkheid strekt zich uit tot relaties met leveranciers van producten en diensten. Er wordt een strikt selectie- en evaluatiebeleid gevolgd om het aangaan van langdurige zakelijke relaties te verzekeren die de ontwikkeling van lokale bedrijven en het vertrouwen van zowel hun investeerders als consumenten bevorderen.
  3. Arbeidsbeleid:   wij zijn een bedrijf dat zich bekommert om het welzijn van onze werknemers. Alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het werk worden strikt nageleefd, aangezien het niet anders kan:
    1. Geen enkele werknemer zal jonger zijn dan 16 jaar.
    2. Niemand die op de camping werkzaam is, zal worden gediscrimineerd op grond van ras, lichamelijke handicap, ziekte, religie, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, leeftijd, nationaliteit of geslacht.
    3. Alle vormen van fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik van uw werknemers, evenals elk ander gedrag dat een intimiderende, beledigende of vijandige werkomgeving zou kunnen veroorzaken, is verboden.
    4. Het salaris dat de campingmedewerkers ontvangen, is in overeenstemming met de uitgeoefende functie, altijd met respect voor de collectieve overeenkomst van onze sector.
    5. Al onze medewerkers voeren hun werk uit op veilige en gezonde plekken.
    Evenzo proberen we andere essentiële aspecten op het werk te beschermen: balans tussen werk en privé, waardering voor diversiteit, toewijding aan professionele ontwikkeling. Kortom, er wordt grote nadruk gelegd op het creëren van een goede werkomgeving die zonder twijfel resulteert in het vergroten van het grootste bezit van ons bedrijf: het menselijk kapitaal.
  4. Milieu:   de camping werd ingehuldigd in 2011 en is sinds de opening gecertificeerd om de ISO 14001-normen inzake respect voor het milieu te implementeren. Onder de maatregelen die zijn genomen om deze certificering te verkrijgen, kunnen we het volgende noemen:
    1. Voor de oprichting van de camping zijn ongeveer 27.000 bomen geplant op land waar er voorheen geen waren. Sommige kampeerterreinen zijn niet geëxploiteerd, maar zijn onderhouden als groene zones ten behoeve van onze klanten.
    2. Installatie van een systeem bestaande uit 80 zonnepanelen om zwembadwater te verwarmen, met een besparing van ongeveer 70% op de kosten.
    3. Installatie van een uitgebreid systeem om te besparen op waterverbruik.
    4. Installatie van een “fan coil” verwarmingssysteem in sanitairgebouwen. Het maakt een zeer efficiënt gebruik mogelijk doordat het gebruik maakt van flexibele machines die zijn werking aanpassen aan de werkelijke behoeften van elke kamer.
    5. Openbare verlichting met LED-lampen, met een energiebesparing tot 90%.
    6. Uitgebreid recyclingsysteem voor afval dat op de camping wordt gegenereerd: organisch afval, papier, olie, tl-buizen, enz.
    De perceptie van de voordelen die voortvloeien uit de implementatie van dit systeem werd vanaf het eerste moment waargenomen, vooral met betrekking tot de vermindering van de kosten van sommige leveringen (voornamelijk elektriciteit en gas) en de verwerving van een type klant, dat van de kamperen, erg gevoelig voor het milieu.
  5. Klantgerichtheid: voor   de loyaliteit van onze klanten wordt veel belang gehecht aan hun mening en een voortdurende deelname aan de managementprocessen om de kwaliteit van de dienstverlening en hun tevredenheid te verbeteren. Camping Lo Monte onderstreept de waarde van het proces voor het oplossen van claims en de opname ervan in het marketing- en communicatiebeleid, en moedigt de deelname van klanten aan onze solidariteitscampagnes aan: bloeddonatie, voedselinzameling, promotie van recycling bij kinderen, enz.
  6. Toegankelijkheid:   vanaf het begin waren we duidelijk dat het nodig was om de camping van zoveel faciliteiten te voorzien als nodig is om deze toegankelijk te maken voor alle mensen, vooral degenen die er vanwege hun leeftijd, handicap of fysieke of mentale beperkingen meer van kunnen vinden moeilijk te genieten van iets dat van alles is: toerisme als integrerend element.
    Op basis van deze lokalen werd een camping ontworpen en uitgevoerd “voor iedereen”, aangepast aan de comfortvereisten van het grootste aantal gebruikers. Om iedereen van zijn diensten te laten genieten, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele afkomst of bekwaamheid, werden onder meer de volgende acties ondernomen:
    Deze belangrijke inspanning werd erkend door de Territoriale Dienst voor Toerisme en Cultuur, die op 4 juni 2012 de toegankelijkheid certificeerde en toestemming gaf om te adverteren als “aangepast voor motorische handicaps”, waarbij “zeer positief werd beoordeeld op de inspanning die werd geleverd om de toegankelijkheid te verbeteren”.
    Deze erkenning werd in 2014 bekrachtigd met de onderscheiding die aan camping Lo Monte werd toegekend in de ADAC Camping Awards in de categorie “Toegankelijkheid”. ADAC, gelijk aan de Royal Automobile Club of Spain, publiceert de meest prestigieuze campinggids van Europa. Het heeft meer dan 16 miljoen leden en de evaluatie en kwalificaties, opgesteld door onafhankelijke juryleden, worden door miljoenen kampeerders in aanmerking genomen bij het kiezen van de plek om hun vakantie door te brengen. Deze onderscheiding, die hem tot de categorie “Meest toegankelijke” campings in Europa gaf, had een grote weerklank in de sector. Evenzo ontving Monte Horadada, SL op 28 september 2016 de Valenciaanse Gemeenschapstoerisme Award 2015 voor toegankelijkheid en inclusief toerisme voor de integrale aanpassing van de Lo Monte-camping. Hun bijdrage aan de toegankelijkheid werd gewaardeerd,
    Geconcludeerd kan worden dat het uitvoeren van dit soort acties zeer bevredigend is voor de initiatiefnemers, die kunnen zien hoe hun vestiging klanten ontvangt die vanwege hun beperkingen bijzonder gevoelig zijn. Tevredenheid die zich uitstrekt tot de toeristische sector in het algemeen vanwege de vervulling van twee doelstellingen die zijn vastgesteld in de wereldwijde ethische code voor toerisme.
  7. Kwaliteit:   de camping Lo Monte is sinds de opening eveneens gecertificeerd voor de implementatie van het kwaliteitssysteem opgelegd door de ISO 9001-norm. We begrijpen dat dit een van de fundamentele pijlers is van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aangezien het resulteert in kwaliteit die door onze klanten wordt ervaren, ondersteund door drie fundamentele pijlers:
    1. De deelname van de administratie, aangezien dit het is die het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen moet ontwerpen, naast het herzien van de gegevens van het managementsysteem ervan en het nemen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat aan zijn richtlijnen wordt voldaan, nieuwe doelen stellen en maak continue vooruitgang.
    2. Hogere productiviteit door verbetering van processen en training van onze medewerkers, die meer informatie hebben om zelf problemen op te lossen. Met betere documentatie of procesbeheersing is het mogelijk om stabiliteit in prestaties te bereiken, de hoeveelheid afval te verminderen en herbewerking te voorkomen.
    3. Verhogen van de mate van klanttevredenheid doordat de vastgestelde doelstellingen rekening houden met hun behoeften. We hebben een doorlopend proces opgezet om uw input te verzamelen en te analyseren en aan uw behoeften te voldoen.
    Kortom, we hebben vanaf het begin geprobeerd de principes van de Ethische Code van het Wereldtoerisme te respecteren en er tot op zekere hoogte van te profiteren, ervan overtuigd dat dit de juiste manier is om een ​​zakelijke operatie te bereiken die toegewijd is aan ethiek en democratie. naar excellentie en weg van kortetermijndoelen. Bij Monte Horadada, SL proberen we de waarden toe te passen die we altijd in onze familie hebben gezien en die niets anders zijn dan respect voor de wetten en vooral voor mensen.

NEEM CONTACT OP

    Nombre *

    Correo Electrónico *

    Asunto

    Mensaje

    Please prove you are human by selecting the key.

    Zullen we je bellen?
    close slider

      Naam *

      Telefoon *

      Por favor, prueba que eres humano seleccionando el llave.


      PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

      Wanneer u een formulier invult, vragen wij om informatie zoals uw e-mailadres en naam, die in een cookie wordt opgeslagen zodat u deze bij toekomstige inzendingen niet opnieuw hoeft in te vullen. Door een formulier in te dienen moet u ons privacybeleid aanvaarden.

      Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: MONTE HORADADA S.L.
      Doel: Beantwoording van verzoeken om formulieren
      Legitimatie: uw uitdrukkelijke toestemming
      Ontvanger: MONTE HORADADA S.L. (gegevens alleen opgeslagen in e-mail client)
      Rechten: U heeft recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking, overdraagbaarheid en vergetelheid van uw gegevens.

      Scroll naar boven